Вход Помощ
Условия за ползване

Никаква част от съдържанието на тази страница не може да бъде репродуцирано, записвано или предавано под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без писменото съгласие на WWW.INVOICEPRO.BG.

Условия за използване на услугите предоставени от WWW.INVOICEPRO.BG

Моля, прочетете изброените по-долу  условия за използване услугите WWW.INVOICEPRO.BG.

Регистрацията в WWW.INVOICEPRO.BG означава, че Вие сте приели всички описани по - долу условия.

Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между Микроинвест ООД (наричани по-долу WWW.INVOICEPRO.BG) от една страна и всички посетители, регистрирани и нерегистрирани потребителите на Интернет сайта - WWW.INVOICEPRO.BG, от друга, наричани по - долу ПОТРЕБИТЕЛИ.

Микроинвест ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Павлово, бул. Цар Борис III N 215.

       1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНE

WWW.INVOICEPRO.BG предоставя за използване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги: достъп до информация и бази данни през интернет, създаване, съхраняване и обработка на електронни документи, наричани за краткост УСЛУГИТЕ. WWW.INVOICEPRO.BG предоставя УСЛУГИТЕ при посочените по - долу УСЛОВИЯ.

  • УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
  • WWW.INVOICEPRO.BG не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на адрес: http://invoicepro.bg/content/id_21/Условия-за-ползване.htm

 При използване УСЛУГИТЕ на WWW.INVOICEPRO.BG потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

             2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че WWW.INVOICEPRO.BG не поема никаква отговорност за актуалността; изтриването; невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя; както и за нанесени щети; пропуснати ползи и други вреди; настъпили след; в резултат на; или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. WWW.INVOICEPRO.BG само предоставя УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да е - смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

       3. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

       ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ПРОВЕЖДАНА ОТ WWW.INVOICEPRO.BG:

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на WWW.INVOICEPRO.BG при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ. Приемайки настоящите Условия ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които са регистрирали потребителско име ID и парола изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработвани от WWW.INVOICEPRO.BG по електронен път- в случай на поискана доставка на стока или услуга и при необходимост от помощ от служител на WWW.INVOICEPRO.BG Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ се съхраняват, обработват и използват от WWW.INVOICEPRO.BG за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА и за целите на рекламата. WWW.INVOICEPRO.BG изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ. WWW.INVOICEPRO.BG си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на потребителя.

        4. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ (ID) и ПАРОЛА , заедно с достъп до всички УСЛУГИ на WWW.INVOICEPRO.BG, след като извърши процеса на регистрация. За използване на системата за търговия през интернет и в някои други случаи на необходимост от най-високо равнище на сигурност, ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва ПИН код за допълнителна верификация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ , ПАРОЛА и ПИН и е изцяло отговорен за всички дейности извършени благодарение на неговите: ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ , ПАРОЛА и ПИН. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява:

  • да уведоми незабавно WWW.INVOICEPRO.BG за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО му ИМЕ И ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността;
  • да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ (log off) в края на всяка сесия (след използването им).

В случай на загубване (забравяне) на ПАРОЛАТА, WWW.INVOICEPRO.BG ще генерира автоматично нови на регистрираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща през системата за регистрация. WWW.INVOICEPRO.BG не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

         5. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА  

Микроинвест ООД не носи отговорност за прекратяване на предоставянето на услугите си при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа, действия или бездействия на трети лица и т.н.

Микроинвест ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез WWW.INVOICEPRO.BG.

Микроинвест ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие достъп на трети лица до съхраняваната от Вас информация.

          6. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

При нарушаване на тези общи условия вие сте длъжни да обезщетите Микроинвест ООД за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, както и разходи и платени адвокатски възнаграждения, възникнали в резултат на предявени искове, включително платени глоби, обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно използване на чужди файлове, или при нарушение на българското или приложимото чуждо законодателство, тези общи условия, добрите нрави и интернет етиката.

           7. ДРУГИ

WWW.INVOICEPRO.BG има право да променя технологията и дизайна на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

WWW.INVOICEPRO.BG си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в условията и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

Относно съдържанието на всички реклами, фигуриращи в сайта на WWW.INVOICEPRO.BG, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.