Настройки - Номерация

Настройката на номерацията на документите определя диапазона и поредността на документите от всеки тип. Чрез базовите параметри Префикс, Последен номер и Брой разряди се задава диапазон на документите.

Настройката Префикс е водеща в началото на номера на документа. По този начин чрез един Префикс се разделя номерацията на документа в нов диапазон.

Последен номер на документа указва кой е бил последно издадения документ.

Брой разряди общо определя общия брой цифри на номера на документа (по нормативните стандарти данъчните документи в България имат 10 разряда).

Възможно е създаването на няколко диапазона за номерация за един и същ тип документ. За целта се създава нова група диапазони на номерация.  Това става с натискане на бутон "Нова група диапазони". Системата автоматично наименува новосъздадената група с поредна буква от латинската азбука "А, B, C ...". В новосъздадената група автоматично се създава и нов диапазон за номерация на документи от тип Фактура, КИ, ДИ. Ако е необходимо, може да добавите в новата група и нов диапазон за друг тип документи. За всеки от новосъздадените диапазони е необходимо  да бъдат въведени коректни данни за префикс, последен номер и брой разряди.

По подразбиране всеки потребител ползва диапазоните от група "А".  За да се използва номерацията от новосъздадените групи, е необходимо да се укаже за всеки потребител за съответния тип документ коя група диапазон ще използва. Това става от меню "Настройки" -> "Потребители" -> "Настройки номерация".

Настройката на номерацията е достъпна само за собственика/регистратора на фирмата.

 

 

Пример за настройки за номерация:

В настоящия пример ще разгледаме случай, в който фирма има два обекта, от които желае да издава фактури. До момента последните номера на издадените фактури са съответно: 1000003445 - за първия обект и 2100000563 за втория.  Нека имаме и няколко потребители, които ще издават документи през системата. Иван и Петър работят в първия обект, а Валя и Мария във втория. Приемаме, че и четиримата вече са се регистрирали в сайта, поискали са достъп от собственика/регистратора и такъв им е даден.

 

Собственикът/регистратора трябва да направи следното:

1. Влиза в меню "Настройки" ->  "Номерация"

2.  За  "Група диапазони А" в полетата за вид документ  "Фактури, КИ, ДИ" въвежда следните данни:

  • Префикс: 1
  • Последен номер: 3445
  • Брой разряда - 10

3. Запис на въведените данни.

4. Натиска бутон "Нова група диапазони".

5. За  "Група диапазони B" в полетата за вид документ  "Фактури, КИ, ДИ" въвежда следните данни:

  • Префикс: 21
  • Последен номер: 563
  • Брой разряда - 10

6. Запис на въведените данни.

Така се създадоха две групи диапазони (А и B), като съответно А има настройките за първия обект, а B - за втория. Тъй като Иван и Петър работят в първия обект (А), то за тях не е необходимо да се указва от коя група диапазони ще издават фактури (по подразбиране това е групата А). За Валя и Мария обаче е необходимо да се укаже, че за тип  документи "Фактури, КИ, ДИ" ще ползват диапазона от група "B".

7. В меню "Настройки" -> "Потребители" срещу името на Валя се кликва линка "Настройки номерация" и за тип документ "Фактури, КИ, ДИ" избира група B.

8. Аналогично на т.7 това се прави и за Мария.

В този пример показахме настройки само за един тип документи, но логиката е валидна за всички типове.