Създаване и редакция на групи стоки, Дърво на групите

Стоките в www.InvoicePro.bg могат да бъдат разпределени в групи. Предимствата на такъв вид разпределение са както по-бързото намиране на стока в списъка със стоки, така и използването на възможностите за експорт към счетоводна програма "Microinvest Делта Pro" (Експорт със сметки по групи). При този експорт за всяка група стоки може да се укажат дебитни и кредитни сметки.

Групите се управляват от панел "Групи стоки", разположен в дясно на панела със списъка на стоките. Този панел може да се скрива или показва по Ваше желание. По подразбиране автоматично се създава "Основна група", в която попадат всички стоки, които не са разпределени. Всяка група може да има неограничен брой подгрупи и всяка подгрупа от своя страна, също може да има неограничен брой подгрупи.

Когато кликнете с мишката върху дадена група, тя става "избрана" и се оцветява в синьо. Стоките, принадлежащи на тази група, се визуализират в списъка със стоки. За всяко добавяне на нова стока в номенклатурата, групата по подразбиране ще е избраната.

Добавянето на нова група става с бутон "Нова група", като преди това сте написали името й в полето, намиращо се в ляво на бутона. Новосъздадената група се появява в "Дървото на групите". Ако в момента на добавяне на групата сте имали "избрана" група, то новосъздадената ще бъде подгрупа на избраната.

В дясно на името на всяка група, когато бъде посочена с мишката, се появяват 3 помощни икони, чрез които тя може да бъде преместена в "Дървото на групите", редактирана или изтрита. Първата икона служи за преместване на групата. Влачейки групата върху друга, по този начин първата става подгрупа на втората. Когато е необходимо дадена подгрупа да стане група, то тя се 'завлича' върху 'Основна група'.

За да се редактира името на група, се щраква с мишката върху иконата с моливчето, при което името й може да се редактира. След редакция отново се щраква върху моливчето, за да се запазят промените.

Изтриването на група става с третия бутон (Х). Изтриване на групата не означава и автоматично изтриване на стоките от нея. На всички стоки, които са били в нея, се присвоява "Основна група".

В зависимост от "избраната" група се визуализира списък със стоки, като в него участват всички стоки, които принадлежат не само на избраната група, а и на всички нейни подгрупи. И тъй като всички групи на практика се явяват като подгрупи на "Основна група", то избирайки "Основна група" в списъка се визуализират всички стоки. Добавянето на стоки в дадена група може да стане, като чрез индивидуална редакция на всяка стока, така и чрез групово селектиране в списъка и 'влачене' с мишката върху съответната група.