Справки и Експорт в invoicepro.bg

Справки

С www.InvoicePro.bg могат да бъдат издавани 11 вида справки. От меню Справки/Експорт се избира желаната справка. Всички справки са достъпни в два формата - PDF и XLS. Избор на формат става от едноименните бутони. В зависимост от избраната справка се предлага филтър по различен вид полета. В повечето от справките филтърът включва полетата "От дата", "До дата". Когато тези полета не са попълнени, за начална дата се взима 1.01 (текущата година), а за крайна - 31.01 (текущата година).

Експорт към Microinvest Делта, Microinvest Делта Pro

Сайтът www.InvoicePro.bg дава възможност за експорт на данни към счетоводните програми Microinvest Делта и Microinvest Делта Pro. При експорт се създава файл, съдържащ данни за издадените документи за избран период от време. Поддържат се два типа експорт - Експорт по типове операции и Експорт със сметки по групи с възможност за ръчно въвеждане на счетоводни сметки по групи от стоки.

Вторият тип (възможност за ръчно въвеждане на счетоводни сметки по групи от стоки) може по Ваш избор да създаде текстов или xml файл, предназначен за импорт в Microinvest Делта Pro. За осъществяване на експорта е необходимо да се дефинират съответните сметки за всяка от групите стоки/услуги, съгласувани с фирмения сметкоплан. Форматът на изписване е СМЕТКА/ПОДСМЕТКА/ПОДСМЕТКА (401/1/3), като може да се достигне до 5-то аналитично ниво.

Шифърът на основната сметка е 3-цифрен и по-голям от 100, а на подсметките - от 1 до 3 цифри. При ползване на подсметки към дадена сметка е необходимо да се използва едно и също аналитично ниво. За операции с ДДС, стойността на данъка се отделя в сметка 453/2.